Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU „CareProfit”
Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu rabatowego „CareProfit”, którego organizatorem i właścicielem jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie zwana dalej Właścicielem Programu lub OIPIP.

§ 1. Definicje
Poniższe pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie Programu Rabatowego będą miały następujące znaczenie:
Karta - Plastikowa karta zawierająca oznaczenia Właściciela Programu, numer Karty, stanowiąca dowód uczestnictwa Uczestnika Programu w Programie Rabatowym, wydawana Uczestnikom Programu przez Właściciela Programu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie,
Uczestnik Programu - osoba fizyczna, której Właściciel Programu wydał kartę na określonych w Regulaminie warunkach,
Program Rabatowy - program stworzony przez Właściciela Programu w ramach którego Uczestnicy programu będą uprawnieni do uzyskiwania zniżek/świadczeń zapewnianych przez Partnerów Programu,
Partner Programu - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo-handlową oraz ewentualnie inny podmiot, który na podstawie odrębnych umów zawieranych z Właścicielem Programu zdecydował się na udział w Programie Rabatowym poprzez udzielanie Uczestnikom Programu zniżek lub innych świadczeń;
Oferta Partnera Programu - uzgadniania indywidualnie wysokość zniżek lub innych świadczeń udzielanych przez Partnera Programu Uczestnikom Programu w ramach Programu Rabatowego,
Koordynator Programu - przedsiębiorca lub inna organizacja posiadająca status Koordynatora Programu przyznana mu przez Właściciela Programu, którzy aktywnie i odpowiedzialnie współpracuje z Właścicielem Programu przy prowadzeniu i koordynacji Programu.

§ 2. Właściciel Programu
1. Właściciel Programu ma prawo do samodzielnego ustalania zasad wydawania Karty Uczestnikom Programu.
2. W trakcie obowiązywania Programu Rabatowego Właściciel Programu może zmieniać wygląd Karty oraz jej funkcjonalności (np. zaopatrzenie jej w chip lub pasek magnetyczny). W takim przypadku Właściciel Programu poinformuje o tym fakcie Uczestników Programu oraz Partnerów Programu i wyznacza im termin do wymiany Karty. Karta nie wymieniona w powyższym terminie utraci ważność.
3. Właściciel Programu ustala z Partnerami Programu indywidualne warunki w których ustalone będą wysokości zniżek lub innych świadczeń dodatkowych dla Uczestników Programu. Informacje dotyczące wszelkich zmian w zakresie wysokości zniżek i innych świadczeń dodatkowych Partner Programu będzie niezwłocznie przekazywał Właścicielowi Programu.
4. Właściciel Programu wyraźnie zastrzega, iż w trakcie obowiązywania Programu Rabatowego ulegać zmianie mogą zarówno Oferty Partnerów Programu, ich liczba oraz wysokość przysługujących zniżek/świadczeń dodatkowych. Wszystkie te informację publikowane będą na stronie Programu pod adresem: www.careprofit.club.
5. Właściciel Programu nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów lub usług nabywanych przez Uczestników Programu u Partnerów Programu.
6. Wszelkie roszczenia związane z ewentualną odmową udzielania zniżki/świadczenia dodatkowego zgodnie z niniejszym Programem Rabatowym kierowane mogą być wyłącznie w stosunku do danego Partnera Programu. Odpowiedzialność Właściciela Programu w tym zakresie jest wyłączona poza przypadkami, gdy określone świadczenie jest przyznawane bezpośrednio przez Właściciela Programu i nie dotyczy bezpośrednio świadczenia Partnera Programu.

§ 3. Partner Programu
1. Właściciel Programu ustala z Partnerami Programu indywidualne warunki, w których ustalone będą wysokości zniżek lub innych świadczeń dodatkowych dla Uczestników Programu. Informacje dotyczące wszelkich zmian w zakresie wysokości zniżek i innych świadczeń dodatkowych Partner Programu będzie niezwłocznie przekazywał Właścicielowi Programu.
2. Właściciel Programu wyraźnie zastrzega, iż w trakcie obowiązywania Programu Rabatowego ulegać zmianie mogą zarówno Oferty Partnerów Programu, ich liczba oraz wysokość przysługujących zniżek/świadczeń dodatkowych. Wszystkie te informację publikowane będą na stronie Programu pod adresem: www.careprofit.club.
3. Właściciel Programu nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów lub usług nabywanych przez Uczestników Programu u Partnerów Programu.
4. Partner Programu jest zobowiązany do honorowania zadeklarowanych w umowie z Właścicielem Programu wysokości zniżek lub innych świadczeń dodatkowych dla Klientów.
5. Wszelkie roszczenia związane z ewentualną odmową udzielania zniżki/świadczenia dodatkowego zgodnie z niniejszym Programem Rabatowym kierowane mogą być wyłącznie w stosunku do danego Partnera Programu. Odpowiedzialność Właściciela Programu w tym zakresie jest wyłączona poza przypadkami, gdy określone świadczenie jest przyznawane bezpośrednio przez Właściciela Programu i nie dotyczy bezpośrednio świadczenia Partnera Programu.
6. O każdym przypadku odmowy udzielenia zniżki/świadczenia dodatkowego Uczestnik Programu powinien zawiadomić Właściciela Programu.

§ 4. Partner Programu
1. Uczestnikiem Programu może być członek OIPiP, który co najmniej przez 6 miesięcy  regularnie opłaca składkę członkowską, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Uczestnikiem Programu może być członek OIPiP, który nie spełnia warunku, o którym mowa w pkt 1, jeżeli:
1) wykonuje zawód wyłącznie w formie wolontariatu, lub
2) przebywa na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, lub
3) pobiera świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu, lub
4) pobiera zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – bez stosunku pracy,
5) nie pracuje, a posiada status, ujawniony w centralnym rejestrze pielęgniarek i położnych, emeryta lub rencisty lub pobiera świadczenie przedemerytalne.
3. Uczestnikiem Programu mogą być także osoby zatrudnione w biurze OIPiP na podstawie umowy o pracę.
4. Karty będą wydawane uprawnionym osobom w biurze OIPiP, przez pełnomocników albo członków ORPiP, po weryfikacji warunków uczestnictwa przez Komisję Socjalną Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (dalej jako ORPiP).
5. Uczestnik Programu, który nie otrzyma Karty, na uzasadniony wniosek, będzie podlegał ponownej weryfikacji, zgodnie z ust. 4.
6. Osoba, której wniosek został rozpatrzony negatywnie przez Komisję Spcjalną i Skarbnika ORPiP, może złożyć odwołanie do Prezydium ORPiP w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
7. Odwołanie, o których mowa w ust.6, podlega rozpatrzeniu podczas najbliższego posiedzenia Prezydium ORPiP.
8. Decyzja Prezydium ORPiP podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust.7 jest ostateczna.
9. Warunkiem uzyskania karty jest spełnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3 na dzień 1 października 2016 roku. Co 6 miesięcy, począwszy od dnia 1 października 2016 roku Właściciel Programu będzie dokonywał weryfikacji Uczestników Programu pod kątem uprawnienia do uczestnictwa w Programie.

§ 5. Warunki używania Karty
1. Warunkiem udzielenia zniżki/świadczeń dodatkowych jest:
a) posiadanie przez Klienta indywidualnej Karty;
b) okazanie jej osobie przyjmującej zapłatę w imieniu Partnera Programu.
2. Zniżka/świadczenia dodatkowe udzielane przez Partnera Programu w ramach Programu Rabatowego nie podlegają łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Partnera Programu.
3. Próby przerobienia lub podrobienia karty spowodują jej unieważnienie.
4. W przypadku utraty karty, Uczestnik Programu obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Właściciela Programu, na wniosek Uczestnika zostanie mu wydana odpłatnie nowa Karta.


§ 6. Postanowienia końcowe
1. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu Programu Rabatowego, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela Programu na dzień wniesienia pozwu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Rabatowego, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Właściciel Programu będzie uprawniony do zmiany Regulaminu Programu Rabatowego przy czym za zmianę Regulaminu Programu Rabatowego nie będą uznawane:
a) zmiana Ofert Uczestników Programu;
b) przyłączenie się nowych Partnerów Programu lub wycofanie się dotychczasowych Partnerów Programu;
c) zmiana formy granicznej Karty;
d) inne przypadki wyraźnie przewidziane w niniejszym Regulaminie Programu Rabatowego.
4. Właściciel Programu może zakończyć niniejszy Program Lojalnościowy lub zastąpić go innym programem w dowolnym czasie.
5. Każdorazowa aktualna wersja Regulaminu Programu zamieszczana będzie na stronie internetowej www.careprofit.club.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu funkcjonowania Programu Rabatowego Uczestnik Programu może zwracać się do Właściciela Programu.

Rzeszów, dnia 4 października 2016 roku
Właściciel Programu

Nowości Zobacz wszystkie

Nowi Parnerzy przystępują do programu

23.03.2017

Na liście naszego Programu pojawiają się nowi Partnerzy. Obecnie posiadamy 113 punktów akceptujących kartę. I lista ta szybko rośnie.  Czytaj więcej